ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА FITFACE.BG

„Фитфейс“ ЕООД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 206508478., със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 4, бл.447, ап.67

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Фитфейс“ ЕООД (наричан по-долу FITFACE.BG) от една страна и потребителите на Интернет сайтa на fitface.bg, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

Зареждайки Сайта ни в браузъра си, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия за използване на услугите на DIR.BG, с Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките потвърждавате, че ги приемате.

І. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

1. FITFACE.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до обучителни тренировъчни видеа, наричани за по-кратко по-надолу УСЛУГИТЕ.

2. FITFACE.BG предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

2.1. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. FITFACE.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. 

2.2. При използване УСЛУГИТЕ на FITFACE.BG потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че FITFACE.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

2. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. FITFACE.BG само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на FITFACE.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, FITFACE.BG има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, FITFACE.BG уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. „Фитфейс“ EOOД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

2. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта www.fitface.bg, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политиката за защита на личните данни, която предоставя и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

3. FITFACE.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да не предоставя такава информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

а) е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) други посочени в закона случаи.

4. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от FITFACE.BG по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на FITFACE.BG

5. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват отFITFACE.BG за целите и по начина, описани в Политиката за защита на личните данни.

6. FITFACE.BG изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. FITFACE.BG използва бисквитки, за да предложи НА потребителите подходяща за тях информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещават нашите интернет страници, като им дадем възможност да намерят по-лесно това, което търсят. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за потребителите, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността им.

FITFACE.BG прилага Политика за бисквитките, която се отнася до „бисквитките“ (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от „Фитфейс“ ЕООД. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на услугите на DIR.BG и има за цел да информира потребителите защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори има потребителите във връзка с употребата им.

8. FITFACE.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

9. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на FITFACE.BG, след като извърши процеса на регистрация.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА и лична електронна поща.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно FITFACE.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, FITFACE.BG ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.

5. FITFACE.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. Служителите на FITFACE.BG никога няма да искат паролата на ПОТРЕБИТЕЛ..

7. FITFACE.BG никога няма да изпрати на потребител e-mail, който съдържа интернет връзка (link), водещ към страница, на която той трябва да въведе потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да бъде инсталиран. Ако получи такъв e-mail от името на FITFACE.BG, потребителят следва веднага да уведоми екипа на FITFACE.BG с e-mail до fitface@abv.bg

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Потребителите се задължават да използват информацията, данните, текстовете, изображенията, аудио и видео продуктите и всякакви други материали, достъпни в Сайта (наречени общо по-нататък „Съдържание“), единствено за лични и нетърговски цели и нямат право да копират, използват или разпространяват под каквато и да е форма публикувано на или достъпно чрез Сайтa съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на FITFACE.BG.

2. Достъпът до Съдържание публикувано на или достъпно чрез Сайтa може да се осъществява от Потребителите единствено чрез предоставените на Сайта функционалности.

Потребителите нямат право да копират, свалят или записват аудио или видео продукти, публикувани на или достъпни чрез Сайтa.

8. Потребителят се съгласява и задължава при използването на Сайта и/или Услугите да не:

а) причинява вреда, да разпространява и да злоупотребява по какъвто и да било начин със съдържанието на сайта. 

б) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на FITFACE.BG, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

5. В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни или ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по този член поради причина за която отговаря, или публикува материал, нарушаващ горните изисквания, законови разпоредби или права на трети лица, и спрямо FITFACE.BG бъдат предявени претенции от трети лица или бъдат наложени имуществени санкции от държавни органи или FITFACE.BG претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно след покана да обезщети FITFACE.BG за наложените имуществени санкции, предявени към претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, адвокатски/юрисконсултски възнаграждения и други. FITFACE.BG ще предприеме разумните действия ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде уведомен навременно за тези претенции или производства по налагане на имуществени санкции и да му бъде предоставена възможност за предприемане на действия по осъществяване на защита.

VІІ.ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на FITFACE.BG. FITFACE.BG има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, включително – електронни препратки и рекламни банери, водещи към сайтове, намиращи се извън контрола на FITFACE.BG.

2. FITFACE.BG не носи отговорност:

2.1. за невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на FITFACE.BG на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги;

2.2. за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;

2.3. за евентуално наличие на „вируси“ или други вредоносни последици от използването на сайта;

2.4. за злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

2.5. за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на FITFACE.BG – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на FITFACE.BG е и всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

2.6. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

3. FITFACE.BG не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

3.1. прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение или ограничаване на услугите.

3.2. изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез FITFACE.BG

4. В случай на копиране, използване, възпроизвеждане или разпространяване под каквато и да е форма на публикувано на или достъпно чрез Сайтa съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на FITFACE.BG и в случай че не са налице хипотезите, допускащи свободно използване, уредени от ЗАПСП, нарушителят дължи на FITFACE.BG неустойка в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за всеки отделен случай. FITFACE.BG може да предендира обезщетение за вредите, надвишаващи размера на посочената неустойка, като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи, приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението и други обстоятелства, свързани с конкретното нарушение.

6. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на FITFACE.BG, и на трети лица при ползването на Сайта и Услугите, предмет на настоящите Общи условия, както и за последиците от всички нарушения, посочени в настоящите Общи условия.

VІІІ. ДРУГИ

1. FITFACE.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

2. FITFACE.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. FITFACE.BG има право да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, представящи стоки, услуги, дейност на FITFACE.BG или трети лица само след получаване на тяхното изрично съгласие. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.

3. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на FITFACE.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че FITFACE.BG е свързан с тази мрежа, FITFACE.BG не гарантира, че потокът информация към и от FITFACE.BG няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

6. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

7. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са актуализирани на 28.10.2021 година.

Адрес на администратора и поддържащия екип: fitface@abv.bg